Scroll top

Quảng cáo bài viết cần những gì?

Sử dụng nút quảng cáo bài viết để tạo nhanh quảng cáo trên Facebook bằng bài viết.

Bài viết đó được quảng cáo gọi là quảng cáo trên Facebook. Để có thể triển khai được các chiến dịch quảng cáo trên Facebook bạn cần:

  • Tạo một trang Facebook Business Page để quản lý trang và phải kết nối trang với tài khoản cá nhân
  • Tạo một bài viết thỏa mãn đủ các điều kiện của Facebook Business Page. Tìm nút quảng cáo bài viết màu xanh lam
  • Phân quyền quảng cáo sao cho người chạy quảng cáo phải là quản trị viên, biên tập viên, người kiểm duyệt thì họ mới có thể chạy được quảng cáo.
Trở về

Câu hỏi liên quan