Scroll top

Như thế nào là ngân sách?

Ngân sách là số tiền bạn muốn chi tiêu hay sẵn lòng chi trả để hiển thị quảng cáo đến mọi người. Ngân sách riêng biệt với số tiền đã chi tiêu và nó sẽ không bị trừ tiền khi không sử dụng. Nếu bạn có nhiều nhóm quảng cáo đang hoạt động thì bạn có thể không sử dụng ngân sách chiến dịch mà sử dụng ngân sách riêng cho mỗi nhóm quảng cáo khác nhau.

Có 2 loại ngân sách:

  • Ngân sách hàng ngày: Số tiền trung bình bạn sẵn lòng chi tiêu mỗi ngày cho một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.
  • Ngân sách trọn đời: Số tiền sẵn lòng chi tiêu trong toàn bộ thời gian chạy nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch

Đặc biệt, bạn không thể chuyển đổi qua lại giữa 2 loại ngân sách này khi đã tạo nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi ngân sách khi sao chép hoặc tạo mới nhóm quảng cáo và chiến dịch.

Trở về

Câu hỏi liên quan