Scroll top

Tải văn bản

Văn bản Quyết định

 • QĐ Về việc chuyển giao điều phối các hoạt động Internet tại Việt Nam: Download
 • QĐ Ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet: Download
 • QĐ Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet: Download
 • QĐ Ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam: Download
 • QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC về Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam: Download
 • QĐ Về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001...: Download
 • QĐ Phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đến năm 2010...: Download
 • QĐ Về việc thành lập Trung tâm Thông tin mạng Internet Việt Nam:Download
 • QĐ Ban hành Quy định về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet ở Việt Nam: Download

Văn bản Thông tư

 • TT Hướng dẫn thi hành nghị định số 55/2001/NĐ-CP của chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet...: Download
 • TT Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số  04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ TT&TT)...: Download

Văn bản khác

 • Chỉ thị của Tổng cục Bưu Điện về triển khai thực hiện Quyết định  158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê và định hướng đến nǎm 2020: Download
 • Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet: Download
 • Chỉ thị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Download
 • Luật thương mại 2005: Download
 • Quy định về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong hoạt động Internet ở Việt Nam: Download