Scroll top

Có thể chỉnh sửa bài viết được quảng cáo không?

Sau khi được xét duyệt, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa hoặc dừng quảng cáo nếu bạn có quyền truy cập quảng cáo. Danh sách các thành phần được chỉnh sửa là ngân sách, thời gian và đối tượng hoặc dừng/ tiếp tục/ xóa quảng cáo. Các vấn đề về căn bản, hình ảnh, video sẽ không được chỉnh sửa mà bạn buộc phải tạo mới bài viết để quảng cáo.

Trở về

Câu hỏi liên quan