Scroll top

Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps

1. Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps.

Trong suốt thời hạn của Quy định Google Apps được hiện hành ("Quy định"), giao diện web của các dịch vụ được bao gồm trong Google Apps cung cấp sẽ hoạt động và khả dụng cho Khách hàng tối thiểu 99,9% thời gian của bất kỳ tháng dương lịch nào ("Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps"). Nếu Google không đáp ứng được Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps và nếu khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps, Khách hàng sẽ có đủ điều kiện để nhận Tín dụng dịch vụ như được mô tả bên dưới. Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps nêu rõ giải pháp chính duy nhất của Khách hàng đối với bất kỳ trường hợp nào mà Google không đáp ứng Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Appss.

Quy định về cấp độ dịch vụ của Google Apps

2. Định nghĩa.

Các định nghĩa sau đây sẽ áp dụng cho Thỏa thuận mức dịch vụ của Google Apps.
  • "Thời gian ngừng hoạt động" có nghĩa là nếu có tỷ lệ lỗi người dùng trên năm phần trăm đối với một miền. Thời gian ngừng hoạt động được tính dựa trên tỷ lệ lỗi phía máy chủ.
  • "Dịch vụ được bao gồm trong Google Apps" nghĩa là các thành phần Gmail, Lịch Google, Google Talk, Google Documents và Drive, Google Groups, Google Sites và Google Apps Vault của Dịch vụ. Dịch vụ này không bao gồm chức năng Gmail Labs, các thành phần Google Apps – Dịch vụ Postini, Gmail Voice hoặc Trò chuyện video của Dịch vụ.
  • "Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng" nghĩa là tổng số phút trong tháng dương lịch trừ đi số phút của Thời gian ngừng hoạt động trong một tháng dương lịch, chia cho tổng số phút trong một tháng dương lịch.
  • "Dịch vụ" có nghĩa là dịch vụ Google Apps for Business (còn được gọi là Google Apps Premier Edition), dịch vụ Google Apps for Government, dịch vụ Google Apps for ISP (còn được gọi là Google Apps Partner Edition), dịch vụ Google Apps for Education (còn được gọi là Google Apps Education Edition) hoặc Google Apps Vault (như áp dụng) mà Google cung cấp cho khách hàng theo Thỏa thuận.
  • "Tín dụng dịch vụ" có nghĩa như sau:
Tỷ lệ phần trăm thời gian hoạt động hàng tháng Các ngày Dịch vụ được cộng thêm miễn phí vào cuối thời hạn Dịch vụ (hoặc khoản tín dụng bằng tiền ngang bằng với giá trị của các ngày dịch vụ đối với khách hàng thanh toán trả sau hàng tháng) cho Khách hàng
< 99,9% - >= 99,0% 3
< 99,0% - >= 95,0% 7
< 95,0% 15

3. Khách hàng phải yêu cầu tín dụng dịch vụ.

Để nhận được bất kỳ hình thức Tín dụng dịch vụ nào như mô tả ở trên, Khách hàng phải thông báo cho Google trong vòng ba mươi ngày kể từ lúc Khách hàng có đủ điều kiện để nhận Tín dụng dịch vụ. Việc không tuân thủ yêu cầu này sẽ khiến Khách hàng mất quyền nhận Tín dụng dịch vụ.

4. Tín dụng dịch vụ tối đa.

Tổng số Tín dụng dịch vụ tối đa mà Google cấp cho Khách hàng cho toàn bộ Thời gian ngừng hoạt động trong một tháng theo lịch sẽ không vượt quá mười lăm ngày Dịch vụ được cộng thêm vào cuối thời hạn Dịch vụ của Khách hàng (hoặc trị giá của 15 ngày dịch vụ dưới hình thức tín dụng bằng tiền đối với tài khoản của khách hàng thanh toán hàng tháng). Tín dụng dịch vụ không được trao đổi hoặc chuyển thành tiền, ngoại trừ đối với các khách hàng đang sử dụng gói thanh toán hàng tháng của Google.

5. Các loại trừ của Thỏa thuận mức dịch vụ của Google Apps.

Thỏa thuận mức dịch vụ của Google Apps không áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào không nằm trong thỏa thuận mức dịch vụ của Google Apps này (như được nêu trong tài liệu dành cho dịch vụ đó) hoặc cho bất kỳ sự cố vận hành nào: (i) do các yếu tố được mô tả trong mục "Bất khả kháng" của Thỏa thuận; hoặc (ii) do thiết bị của Khách hàng hoặc của bên thứ ba hoặc của cả hai gây ra (không nằm trong tầm kiểm soát chính của Google).
 
Lưu ý: Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn bản sao các điều khoản bên dưới được dịch sang Tiếng Việt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng phiên bản ngôn ngữ không phải tiếng Anh của các điều khoản này không ràng buộc bạn hoặc Google về mặt pháp lý. Thay vào đó, phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh của các điều khoản này, hiện có tại đây: http://www.google.com/apps/intl/en-GB/terms/sla.html, sẽ là phiên bản ràng buộc pháp lý giữa bạn và Google.