Scroll top

Tôi đang nâng cấp từ Standard Google Apps lên Google Apps for Business. Tôi có bị tính phí đối với tài khoản người dùng Google Apps hiện có không?

Khi bạn nâng cấp miền của bạn, tất cả người dùng Google Apps của bạn sẽ có đủ điều kiện để sử dụng các tính năng bổ sung trong phiên bản dành cho doanh nghiệp được nêu chi tiết ở phần trên của trang Định giá này. Tất cả người dùng trên tài khoản email công ty của bạn sẽ sử dụng phiên bản dành cho doanh nghiệp và bạn sẽ bị tính phí đối với tất cả những người này.

Trở về

Câu hỏi liên quan