Scroll top

Như thế nào thì được gọi là người dùng?

Chúng tôi xác định số người dùng chính bằng số hộp thư email mà bạn tạo ra. Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ mail công ty và một miền có thể có nhiều bí danh – những bí danh này đã được bao gồm trong giá cho từng người dùng.

Trở về

Câu hỏi liên quan