Scroll top

Để nhận trợ giúp về các công việc này bên trong bảng điều khiển, hãy truy cập các bài viết này trong trung tâm trợ giúp.

  • Tôi làm cách nào để mua thêm người dùng?
  • Tôi có thể thanh toán vào bao giờ và ở đâu? Bạn sẽ được tính phí vào cuối tháng. Để thanh toán, hãy làm theo hướng dẫn ở đây để thêm phương thức thanh toán vào bảng điều khiển.
  • Tôi có thể truy cập hóa đơn của tôi ở đâu?
  • Tôi có thể hủy dùng thử bằng cách nào?
Trở về

Câu hỏi liên quan