Scroll top

Có thể trùng từ khóa trong Google Adwords?

Bạn hoàn toàn có thể quảng cáo trùng từ khóa trên quảng cáo Google Adwords được.

Google cho phép một từ khóa được nhiều người sử dụng, ai trả giá cao cho từ khóa đó thì được hiển thị lên trước. Tuy nhiên, BIN sẽ luôn hỗ trợ bạn để có những từ khóa tốt nhất, phù hợp với tiêu chí sản phẩm, dịch vụ của bạn nhưng chi phí ở mức tương đối mà thôi.

Trở về

Câu hỏi liên quan