Scroll top

Bạn có chiết khấu cho doanh nghiệp không?

Ngoại trừ đối với các tổ chức phi lợi nhuận Hoa Kỳ, chúng tôi không chiết khấu dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ tổ chức nào, bao gồm các yêu cầu mua dung lượng hoặc để sử dụng cho các sản phẩm khác của Google. Bạn không thể mua cấu phần riêng lẻ của gói Apps.

Trở về

Câu hỏi liên quan